BG EN

Политика лични данни

ПОЛИТИКА

за обработването на лични данни на физически лица от
„Це Ес Ге България“ ООД и предприеманите от дружеството мерки
за защита на тези данни


Политиката за обработване на лични данни на физически лица от „Це Ес Ге България“ ООД е разработена в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679О на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г., наричан за краткост GDPR или Регламента, на съответните разпоредби на Закона за защита на личните данни, на подзаконовите актове по прилагането му, както и насоките на Комисията за защита на личните данни. Неговата цел е да опише подхода към законосъобразното обработване на Вашите лични данни и тяхната защита в рамките на осъществяваната от „Це Ес Ге България“ ООД дейност.Целият документ „Политика за обработването на лични данни на физически лица от „Це Ес Ге България“ ООД и предприеманите от дружеството мерки за защита на тези данни“ се представя за запознаване и съгласие с него на всяко физическо лице преди то да влезе в договорни взаимоотношения с фирмата. След това лицето подписва съответната Декларация съгласие за обработване на лични данни и неразпространение на лични данни.
Пълният комплект документи, разработени съгласно настоящата Политика се съхраняват в седалището на „Це Ес Ге България“ ООД.

© 2012 CSG